O Zielonym Instytucie

Podstawowe informacje

  • Nazwa: Fundacja Zielony Instytut
  • data rejestracji: 16.11.2009
  • KRS 0000341901
  • siedziba: Warszawa
  • Adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • konto bankowe: BOŚ S.A. 32 1540 1304 2035 8904 7459 0001

Dodatkowe informacje nt. Zielonego Instytutu są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym (fundacji i stowarzyszeń), prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Kim jesteśmy

Jesteśmy ośrodkiem badania, propagowania i rozwijania zielonej myśli społecznej i politycznej. Promujemy dorobek ruchu Zielonych w Europie i na świecie.

Działamy także na rzecz rozwoju demokracji, ochrony dóbr wspólnych, praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego, wolności jednostek i samostanowienia wspólnot a także współpracy i solidarności międzynarodowej, pokoju oraz odpowiedzialnego biznesu.

Obecnie skupiamy się na trzech głównych programach: Zielony Nowy Ład, Zielone Miasto, działania na rzecz demokracji energetycznej. Prowadzimy debaty, organizujemy konferencje, rozwijamy programy edukacyjne na rzecz zrównoważonego rozwoju, wydajemy publikacje.

Fundatorami Zielonego Instytutu są: Beata Maciejewska, Dariusz Szwed i Karol Zamojski

Do rady Fundacji zaprosiliśmy m.in.: Edwina Bendyka, Mirę Stanisławską-Meysztowicz, Roberta Biedronia, Dorotę Meterę i Ludomira Dudę.

Cały czas rozbudowujemy także sieć osób i instytucji współpracujących z Zielonym Instytutem w Polsce i Europie. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Statut fundacji Zielony Instytut

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

par. 1

Fundacja pod nazwą ZIELONY INSTYTUT, zwana w dalszej treści statutu “Fundacją”, została ustanowiona przez Beatę Monikę Maciejewską, Dariusza Jacka Szweda, Karola Zamojskiego, zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym w Bydgoszczy dnia 09.10.2009 r., repertorium A Nr 1679/2009.

par. 2

1.Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach /Dz.U. nr 21 poz. 97/ oraz niniejszego statutu.

2.Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

par. 3

1.Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polski, a siedzibą jej władz miasto Warszawa.

2.Dla właściwego realizowania swych celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju.

3.Fundacja może posługiwać się nazwą w języku angielskim, tj. “Green Institute”.

4.Fundacja może decyzją Zarządu tworzyć oddziały terenowe oraz przedstawicielstwa, a także inne jednostki organizacyjne służące realizacji celów statutowych.

par. 4

Fundacja posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru fundacji w Sądzie Rejonowym w Toruniu.

II. CELE FUNDACJI

par. 6

Celami Fundacji są:

1.promocja zielonej polityki, zielonej myśli społecznej i filozoficznej oraz dorobku i rozwoju ruchu Zielonych w Europie i na świecie;

2.wspieranie i uczestniczenie w działaniach na rzecz rozwoju demokracji, ochrony dóbr wspólnych, praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego, wolności jednostek i samostanowienia wspólnot a także współpracy i solidarności międzynarodowej oraz pokoju;

3.wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez działanie na rzecz integracji polityk: ekologicznej, społecznej i gospodarczej;

4.działanie na rzecz realizacji Zielonego Nowego Ładu i rozwoju zielonej gospodarki, społecznie i ekologicznie odpowiedzialnego biznesu, tworzenia zielonych miejsc pracy oraz rozwoju przyjaznych środowisku technologii i inwestycji;

5.prowadzenie działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej i ekologicznej;

6.wspieranie rozwoju i współpraca z instytucjami zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, m.in.: związkami zawodowymi, izbami gospodarczymi, organizacjami konsumenckimi;

7.wspomaganie działań na rzecz rozwoju oświaty i kultury, sztuki, myśli filozoficznej, politycznej, w tym tworzenie i organizowanie forum dialogu społecznego, ekologicznego, naukowego, kulturowego, gospodarczego i politycznego;

8.inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w aktywności i komunikacji społecznej;

9.propagowanie działań bez przemocy, tolerancji, poszanowania różnorodności oraz praw mniejszości;

10.działanie na rzecz ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym.

par. 7

Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa i realizuje swoje cele w Polsce i zagranicą poprzez:

1.prowadzenie i finansowanie programów, akcji i kampanii zbieżnych z celami Fundacji;

2.organizowanie i finansowanie seminariów, szkoleń, konferencji, warsztatów, debat, wystaw, kursów i innych form edukacyjnych w Polsce i innych krajach;

3.prowadzenie i finansowanie działalności wydawniczej, filmowej i multimedialnej w zakresie określonym w celach fundacji, w tym wydawanie czasopism, książek, broszur, nośników elektronicznych itd.;

4.tworzenie regionalnych i ponadregionalnych sieci współpracy w dziedzinach określonych w celach Fundacji

5.organizowanie i popieranie działalności propagatorskiej i informacyjnej zbieżnej z celami Fundacji;

6.prowadzenie i finansowanie badań naukowych zbieżnych z celami Fundacji; 7.współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, a także instytucjami kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi, partiami politycznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami wskazującymi zainteresowanie celami Fundacji;

8.inicjowanie i finansowanie innych form działalności służących celom Fundacji;

9.współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

par. 8

Początkowy majątek Fundacji stanowi wniesiona przez Fundatorów kwota 3000 zł (trzy tysiące złotych). Na działalność gospodarczą przeznacza się 1000 zł oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

par. 9

1.Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów działalności pochodzą z:

darowizn, spadków, zapisów;

dotacji i subwencji oraz konkursów grantowych; programów Unii Europejskiej;

dochodów z aktów nieruchomości i praw majątkowych;

zbiórek i innych imprez publicznych;

odsetek i depozytów bankowych.

dochodów z działalności gospodarczej

dochodów z majątku fundacji

2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

3. Cały dochód Fundacji jest przeznaczony na działalność statutową.

par. 10

Darowizna celowa nie może być przeznaczona na inne cele niż to przewidział darczyńca.

par. 11

Przepis par. 10 stosuje się odpowiednio do zapisów testamentowych.

par. 12

Zabrania się rozporządzania majątkiem Fundacji w celu:

1.udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań w stosunku do jej członków, członków jej władz lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”;

2.przekazywania go na rzecz członków Fundacji, członków jej władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3.wykorzystywania go na rzecz członków Fundacji, członków jej władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;

4.zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej władz lub pracownicy oraz osoby bliskie.

IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

1.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

a) reprodukcja zapisanych nośników informacji - PKD 18.20.Z,

b) Sprzedaż detaliczna prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.9

c) Transport drogowy towarów oraz działalności usługowej związanej z przeprowadzkami – PKD 49.4

d) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z

e) wydawanie książek – PKD 58.11.Z

f) wydawanie gazet – PKD 58.13.Z

g) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z

h) pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z

i) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - PKD 59.11.Z,

j) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - PKD 59.13.Z

k) działalność związana z projekcją filmów - PKD 59.14.Z

l) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność– PKD 63.11.Z

m) działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z

n) działalność agencji informacyjnych - PKD 63.91.Z

o) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - PKD 72.20.Z

p) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B

q) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C

r) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D

s) badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z

t) działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z,

u) działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z

v) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana– PKD 74.90.Z

w) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z

x) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z,

y) pozostałe, pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.51.Z

z) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 96.09.Z

4. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub w formie wyodrębnionych jednostek organizacyjnych działających na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd.

V. WŁADZE ORAZ ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

par. 13

Władzami Fundacji są:

1. Rada Fundatorów

2. Rada Programowa

3. Zarząd

par. 14

1.Rada Fundatorów składa się z osób, które ustanowiły Fundację, i które spośród siebie wybierają Przewodniczącego albo Przewodniczącą Rady Fundatorów.

2.Rada Fundatorów ma swobodę w określeniu swej liczebności; w razie zaistnienia potrzeby może odwołać, a także dokooptować nowego członka Rady spoza grona założycieli Fundacji.

3.W przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania członka lub członkini Rady Fundatorów, dla ważności podejmowanych przez nią uchwał łącznie z uchwałami w przedmiocie zmian w statucie, Rada Fundatorów powinna liczyć co najmniej 2 członków.

4.Rada Fundatorów na posiedzeniu powołuje i odwołuje Przewodniczącego/Przewodniczącą Rady Programowej.

5.Rada Fundatorów na wniosek Przewodniczącego/Przewodniczącej Rady Programowej powołuje i odwołuje Radę Programową.

6.Rada Fundatorów na posiedzeniu powołuje i odwołuje Zarząd w składzie od 2 do 4 osób, w skład którego wchodzi Prezes i Prezeska Zarządu. Tymczasowo nieobsadzona może być wyłącznie funkcja albo Prezesa, albo Prezeski.

7.Rada Fundatorów określa zasady wynagradzania Zarządu oraz zatwierdza zakres uprawnień jego członkiń/członków.

8.Rada Fundatorów pełni nadzór finansowy nad działalnością Fundacji i zatwierdza sprawozdania finansowe przedstawione przez Zarząd.

9.Rada Fundatorów zatwierdza sprawozdanie merytoryczne przygotowane przez Zarząd i zaopiniowane pozytywnie przez Radę Programową.

10.Kadencja członków Rady Programowej oraz Zarządu Fundacji wynosi 3 lata. Członkowie Rady Programowej oraz Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, co oznacza, że mandat członka każdego z tych organów powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków tych organów. Przed upływem kadencji członkowie Rady Programowej oraz Zarządu Fundacji mogą być odwołani.

11.Każdy z Fundatorów może być członkiem Rady Programowej i Zarządu, przy czym nie można łączyć członkostwa w obu wymienionych organach.

par. 15

Rada Fundatorów wytycza ogólne kierunki działalności Fundacji i wykonuje inne czynności przewidziane niniejszym statutem.

par. 16

1.Posiedzenia Rady Fundatorów odbywają się w miarę potrzeb z inicjatywy jej członków, nie rzadziej niż raz do roku.

2.Uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady, przy czym w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego lub Przewodniczącej Rady Fundatorów.

3.Na zaproszenie Rady Fundatorów w posiedzeniach Rady może brać udział jako obserwator/obserwatorka Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Programowej, Prezes i Prezeska Zarządu i inne zaproszone osoby.

par. 17

1.Rada Programowa jest kolegialnym organem Fundacji odpowiedzialnym za wytyczanie i przestrzeganie celów i programów Fundacji.

2.Rada programowa jest organem opiniującym sprawozdania programowe Zarządu dla Rady Fundatorów.

3.Rada Programowa składa się z 3 do 15 osób.

4.Członkami Rady Programowej nie mogą być członkowie Zarządu, ani osoby pozostające z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkami Rady Programowej nie mogą być również osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. Z tytułu pełnionej funkcji członkowie Rady Programowej mogą otrzymywać jedynie zwrot uzasadnionych kosztów z tym związanych.

5.Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku. Posiedzenia zwołuje Przewodnicząca/Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu.

6.Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 50% członków Rady. W przypadku równości głosów decyduje głos oddany przez Przewodniczącego/Przewodniczącą.

par. 18

Zarząd Fundacji prowadzi bieżące sprawy Fundacji, a do jego kompetencji należy w szczególności:

1.reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

2.planowanie i realizowanie przedsięwzięć oraz wpływów i wydatków związanych z działalnością statutową;

3.zatrudnianie i zwalnianie pracowników i współpracowników Fundacji;

4.składanie sprawozdań przewidzianych ustawami oraz corocznego sprawozdania programowego o działalności Fundacji - Radzie Programowej, a sprawozdania finansowego – Radzie Fundatorów.

par. 19

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Fundacji upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z pełnomocnikiem ustanowionym uchwałą przez innego członka Zarządu

VI. UCHWALENIE I ZMIANY STATUTU

par. 20

Statut Fundacji ustanowiony jest przez Fundatorów.

par. 21

Zmiany statutu następują uchwałą Rady Fundatorów podjętą w trybie postanowień par. 16 ust. 2 i 3 z zastrzeżeniem, że wymagana jest obecność zwykłej większości członków Rady, w tym Przewodniczącego/Przewodniczącej.

VII. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

par. 22

Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd.

par. 23

1.Rada Fundatorów podejmuje decyzje w sprawie likwidacji Fundacji.

2.Pozostałe po Fundacji mienie przekazane zostanie na inną Fundację lub organizację o zbliżonych celach działania.

3.Do uchwały Rady Fundatorów o likwidacji Fundacji ma zastosowanie par. 21.

FUNDATORZY:

Beata Monika Maciejewska, Dariusz Jacek Szwed, Karol Zamojski