Kampania Prawo do Wody

Woda i dostęp do usług sanitarnych to prawa człowieka!

Woda jest dobrem publicznym, nie towarem!


Wszyscy obywatele potrzebują czystej wody do picia i urządzeń sanitarnych o odpowiedniej jakości. Apelujemy do Unii Europejskiej o zagwarantowanie tych praw człowieka poprzez promocję dostępu do ujęć wody i usług sanitarnych jako podstawowych usług publicznych dostępnych dla każdego.

Te prawa muszą zostać zaimplementowane.

Aby tak się stało postawiliśmy sobie za cel zebranie miliona podpisów z całej Europy.

Unia Europejska powinna założyć wiążące cele dla wszystkich krajów członkowskich - osiągnięcie pokrycia wodą i usługami sanitarnymi 100% terytorium Europy. Wierzymy też, że Unia Europejska powinna podjąć wysiłek w celu osiągnięcia powszechnego dostępu do wody i usług sanitarnych również poza granicami UE. Miliony ludzi na całym świecie cały czas są pozbawione dostępu do tych usług.

Nasze cele:

 1. Zagwarantowanie wody i dostępu do usług sanitarnych w całej Europie.
 2. Sprzeciw wobec liberalizacji usług wodociągowych.
 3. Uniwersalny (globalny) dostęp do wody i usług sanitarnych. 

Kampania jest narzędziem, w celu wdrożenia przez Unię Europejską i kraje członkowskie powszechnego prawa człowieka do wody i usług sanitarnych. Jest to narzędzie zmiany nastawienia Komisji Europejskiej z opartego na wolnym rynku w kierunku opartego na prawach człowieka i skupienia się na usługach publicznych. Chcemy zapewnić powszechny dostęp do wody i usług sanitarnych, ale także ochronić część publicznych, limitowanych zasobów wody dla przyszłych pokoleń. 

Co chcemy osiągnąć? 

Gwarancję prawa do wody i usług sanitarnych na terenie całej Unii Europejskiej.
Wierzymy, że Unia Europejska musi wdrożyć prawo człowieka do wody w takim zakresie w jakim są one przedmiotem prawa europejskiego (jako usługa świadczona w interesie publicznym). Unia Europejska musi promować implementację tego prawa w poszczególnych kraj, wyznaczających dla krajów członkowskich cel osiągnięcia pełnego pokrycia. 

Prawa człowieka ponad interesem rynku: Nie dla liberalizacji usług wodociągowych!
Chcemy zmienić nastawienie Unii Europejskiej z opartego na konkurencji i rynkowym podejściu na oparte na prawach do usług publicznych Woda jest limitowanym dobrem publicznym, niezbędnym dla życia i zdrowia i jako takie musi być wyłączony z gry rynkowej.

Globalny, powszechny dostęp do wody dla każdego!
Wierzy, że UE powinna postawić sobie za cel sytuację, w której wszyscy na całym świecie będą mogli się cieszyć dostępem do wody i usług sanitarnych. W ramach Polityki Rozwojowej UE musi ustalić cel zapewnienia powszechnego dostępu do wody i usług sanitarnych. Promocja prawa do wody powinna mieć charakter globalny.

Nasze propozycje dla Komisji Europejskiej:


 1. Używanie określenia Prawo do wody i usług sanitarnych we wszystkich komunikatach dotyczących kwestii dystrybucji wody i usług sanitarnych.
 2. Zagwarantowanie wody (bezpiecznej, czystej i niedrogiej) i usług sanitarnych dla całej populacji krajów członkowskich Unii Europejskiej.
 3. Odejście od włączania usług wodociągowych w ramy usług komercyjnych, wyłączenie wody z wewnętrznych zasad rynkowych. Może być to osiągnięte dzięki zobowiązaniu Komisji Europejskiej do:
  - nieliberalizowania wody i usług sanitarnych
  - niewłączania kwestii wody do porozumień handlowych takich jak CETA
  - promocji partnerstwa publiczno-publicznego
  - zapisanie w Ramowej Dyrektywie Wodnej i wszystkich dokumentach związanych z polityką wodną UE, że Woda nie jest towarem. 
  - Uznanie, że ochrona środowiska wodnego ma prymat nad politykami handlowymi.
  - Rozpoczęcie programów wsparcia dla osób, które nie są w stanie zapłacić rachunków za wodę, w celu zapobiegania odłączenia od sieci wodociągowej części użytkowników.
  - Wymusić na prywatnych firmach wodnych świadczących usługi dostarczania wody pełną przejrzystość i dostęp do informacji o ich kontraktach (nie dla tajemnicy handlowej, gdy chodzi o usługi publiczne)
  - promocji partycypacji obywatelskiej, zgodnie z ramową dyrektywą wodną.
  - zwiększenia dostępu do wody na całym świecie poprzez uznanie powszechnego dostępu do wody i usług sanitarnych jako celu unijnej polityki rozwoju
  - promocji partnerstwa publiczno-publicznego (Water Operator Partnership) bazującej na celach non-profit i solidarności pomiędzy operatorami sieci wodociągowych a robotnikami w różnych krajach
  - wpisanie do prawa zasady, że kontrola nad wodą i usługami wodnymi musi znaleźć się w rękach publicznych
  - wesprzeć publiczne przedsiębiorstwa wodne w UE i innych krajach, nie posiadające kapitału inwestycyjnego w rozwijaniu usług wodnych i sanitarnych dla biednych
  - Zachęcać operatorów wodnych, aby pewien procent ich rocznych obrotów przeznaczyły na rozwój partnerstwa operatorów wodnych w krajach rozwijających się (jak to się dzieje we Francji i Holandii)
  - promowania europejskiego systemu oceny jakości wody, celem jej zwiększenia
  - zaprojektować model systemu zarządzenia dla operatorów wodnych w krajach Unii Europejskiej (EU-27)