Sprawozdanie finansowe - rok 2011

Fundacja Zielony Instytut buduje swoje fundusze w oparciu o granty na realizację projektów, darowizny finansowe oraz działalność gospodarczą. Sprawozdanie finansowe za każdy rok wysyłamy do Sądu Rejestrowego, właściwego Urzędu Skarbowego oraz prezentujemy na niniejszej stronie internetowej.

Oprócz tego jesteśmy zobowiązani do przygotowywania sprawozdania merytorycznego z działalności fundacji, które co roku przesyłamy do Ministra Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Departamentu Zezwoleń i Koncesji, jak również w ramach pełnej transparentności publikujemy na niniejszej stronie.

Na koszty działalności statutowej składają się koszty wynagrodzeń i świadczeń socjalnych osób zatrudnionych, usługi bankowe, pocztowe, kurierskie i telekomunikacyjne, zużycie materiałów biurowych, druk publikacji oraz innych materiałów, wynajem sal konferencyjnych, zwroty kosztów podróży oraz inne koszty związane z podejmowanymi działaniami, w tym np. udzielone dotacje podmiotom zewnętrznym.

Na koszty działalności gospodarczej składają się podobne pozycje, jak wymienione powyżej. Zysk z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na działalność statutową na tak zwane „Zielone Projekty”.